Professions

Fighters:


Reiatsu Casters:

Transformations:

Look Bonuses
+0 health
+0 reiatsu
+500 health
+500 reiatsu
+1000 health
+1000 reiatsu
+2000 health
+2000 reiatsu
+3000 health
+3000 reiatsu
+6000 health
+6000 reiatsu
+10000 health
+10000 reiatsu
+15000 health
+15000 reiatsu
+20000 health
+20000 reiatsu
+25000 health
+25000 reiatsu

Statistics:

Health per level 50
Reiatsu per level 50
Main Weapon Sword
Weapon Damage 125%
Reiatsu Damage 100%


Techniques:

Name Level Reiatsu Type
Reiatsu Burn - 90% Support
Reiatsu Rope - 50 Support
Reiatsu Light - 50 Support
Shunpo 10 300 Support
Regeneration 1 5% Support
Shou 10 80 Target
Getsuga Tensho 30 100 Target
Deddori Datsu 50 250 Wave
Kuroi Getsuga 100 800 Target
Hollofication (+20 Weapon and Haste) 100 5000 Special
Kyoka Getsuga Tensho 150 1500 Target
Hollow Getsuga Tensho 200 2000 Wave
Mugetsu (Area Damage over time and immune to stun) 250 8000 Special
Getsuga Juujishou 350 3000 Target

Transformations:

Look Bonuses
+0 health
+0 reiatsu
+500 health
+500 reiatsu
+1000 health
+1000 reiatsu
+2000 health
+2000 reiatsu
+3000 health
+3000 reiatsu
+6000 health
+6000 reiatsu
+10000 health
+10000 reiatsu
+15000 health
+15000 reiatsu
+20000 health
+20000 reiatsu
+25000 health
+25000 reiatsu

Statistics:

Health per level 40
Reiatsu per level 60
Main Weapon Sword
Weapon Damage 100%
Reiatsu Damage 100%


Techniques:

Name Level Reiatsu Type
Reiatsu Burn - 90% Support
Reiatsu Rope - 50 Support
Reiatsu Light - 50 Support
Shunpo 10 300 Support
Regeneration 1 5% Support
Reiatsu Barrier (Turn on reiatsu barrier) 10 150 Support
Shou 10 80 Target
Shakkahou 30 250 Target
Soukatsui 50 800 Target
Hakka no Togame (Wave + Paralyze) 100 5000 Special
Tsukishiro 100 1600 Area
Hakuren 150 2600 Wave
Juhaku 200 4000 Area
Kori no Itami (Make Clone / Back to Clone and Heal) 250 8000 Special
Shirafune 350 7000 Target

Transformations:

Look Bonuses
+0 health
+0 reiatsu
+550 health
+550 reiatsu
+1100 health
+1100 reiatsu
+2200 health
+2200 reiatsu
+4400 health
+4400 reiatsu
+6600 health
+6600 reiatsu
+11000 health
+11000 reiatsu
+16500 health
+16500 reiatsu
+22000 health
+22000 reiatsu
+27500 health
+27500 reiatsu

Statistics:

Health per level 50
Reiatsu per level 50
Main Weapon Sword
Weapon Damage 125%
Reiatsu Damage 100%


Techniques:

Name Level Reiatsu Type
Reiatsu Burn - 90% Support
Reiatsu Rope - 50 Support
Reiatsu Light - 50 Support
Shunpo 10 300 Support
Regeneration 1 5% Support
Hakuda (Take monster aggro) 10 150 Support
Shou 10 80 Target
Shakkahou 30 250 Target
Zabimaru 50 800 Wave
Daichi Tenyo 100 1600 Area
Hihio Zabimaru (Make trap around Target) 100 5000 Special
Perfect Hihio Zabimaru (Make prefect trap around Target) 100 5000 Special
Zaga Teppo 150 2600 Target
Hikotsu Taiho 200 4000 Area
Zabimaru Grab (Grab Target to Yourself) 250 5000 Special
Higa Zekko 350 7000 Target

Transformations:

Look Bonuses
+0 health
+0 reiatsu
+550 health
+550 reiatsu
+1100 health
+1100 reiatsu
+2200 health
+2200 reiatsu
+4400 health
+4400 reiatsu
+6600 health
+6600 reiatsu
+11000 health
+11000 reiatsu
+16500 health
+16500 reiatsu
+22000 health
+22000 reiatsu
+27500 health
+27500 reiatsu

Statistics:

Health per level 50
Reiatsu per level 50
Main Weapon Glove
Weapon Damage 125%
Reiatsu Damage 100%


Techniques:

Name Level Reiatsu Type
Reiatsu Burn - 90% Support
Reiatsu Rope - 50 Support
Reiatsu Light - 50 Support
Shunpo 10 300 Support
Regeneration 1 5% Support
Hakuda (Take monster aggro) 10 150 Support
Shou 10 80 Target
Shakkahou 30 250 Target
Slash 50 800 Wave
Utsusemi (Jump to Target + Stun) 100 5000 Special
Power Punch 100 1600 Target
Final Slash 150 2600 Wave
Shunko 200 4000 Area
Raioken (Area damage from melee hits) 250 5000 Special
Hanki 350 7000 Target

Transformations:

Look Bonuses
+0 health
+0 reiatsu
+550 health
+550 reiatsu
+1100 health
+1100 reiatsu
+2200 health
+2200 reiatsu
+4400 health
+4400 reiatsu
+6600 health
+6600 reiatsu
+11000 health
+11000 reiatsu
+16500 health
+16500 reiatsu
+22000 health
+22000 reiatsu
+27500 health
+27500 reiatsu

Statistics:

Health per level 50
Reiatsu per level 50
Main Weapon Sword
Weapon Damage 125%
Reiatsu Damage 100%


Techniques:

Name Level Reiatsu Type
Reiatsu Burn - 90% Support
Reiatsu Rope - 50 Support
Reiatsu Light - 50 Support
Shunpo 10 300 Support
Regeneration 1 5% Support
Hakuda (Take monster aggro) 10 150 Support
Shou 10 80 Target
Shakkahou 30 250 Target
Slash 50 800 Wave
Nobiro (Swap position with Target) 100 5000 Special
Daichi Tenyo 100 1600 Area
Final Slash 150 2600 Wave
Spear Tornado 200 4000 Area
Ryumon Hozukimaru (Area push 5 times, remove
and immune to stun)
250 5000 Special
Hozukimaru 350 7000 Target

Transformations:

Look Bonuses
+0 health
+0 reiatsu
+500 health
+500 reiatsu
+1000 health
+1000 reiatsu
+2000 health
+2000 reiatsu
+4000 health
+4000 reiatsu
+6000 health
+6000 reiatsu
+10000 health
+10000 reiatsu
+15000 health
+15000 reiatsu
+20000 health
+20000 reiatsu
+25000 health
+25000 reiatsu

Statistics:

Health per level 40
Reiatsu per level 60
Main Weapon Sword
+ Weapon Damage 100%
+ Reiatsu Damage 100%


Techniques:

Name Level Reiatsu Type
Reiatsu Burn - 90% Support
Reiatsu Rope - 50 Support
Reiatsu Light - 50 Support
Shunpo 10 300 Support
Regeneration 1 5% Support
Shou 10 80 Target
Shakkahou 30 250 Target
Guncho Tsurara 50 800 Target
Ryusenka (Jump to Target + Stun) 100 5000 Special
Hyoryu Senbi 100 1600 Wave
Rokui Hyoketsujin 150 2600 Target
Hyoten Hyakkaso 200 4000 Area
Kori no Keimusho (Make normal trap around target) 250 8000 Special
Perfect Kori no Keimusho (Make perfect trap around target) 250 8000 Special
Sennen Hyorou 350 7000 Target

Transformations:

Look Bonuses
+0 health
+0 reiatsu
+500 health
+500 reiatsu
+1000 health
+1000 reiatsu
+2000 health
+2000 reiatsu
+4000 health
+4000 reiatsu
+6000 health
+6000 reiatsu
+10000 health
+10000 reiatsu
+15000 health
+15000 reiatsu
+20000 health
+20000 reiatsu
+25000 health
+25000 reiatsu

Statistics:

Health per level 40
Reiatsu per level 60
Main Weapon Sword
+ Weapon Damage 100%
+ Reiatsu Damage 100%


Techniques:

Name Level Reiatsu Type
Reiatsu Burn - 90% Support
Reiatsu Rope - 50 Support
Reiatsu Light - 50 Support
Shunpo 10 300 Support
Regeneration 1 5% Support
Shou 10 80 Target
Shakkahou 30 250 Target
Byakurai 50 800 Wave
Senkei (Make big normal trap around
you and damage over time)
100 5000 Special
Perfect Senkei (Make big perfect trap around
you and damage over time)
100 5000 Special
Senbonzakura 100 1600 Area
Gokei 150 2600 Target-Area
Shukei Hakuteiken 200 4000 Area
Senbonzakura Senka (Invisiblity + Haste) 250 8000 Special
Senbonzakura Kageyoshi 350 7000 Target

Transformations:

Look Bonuses
+0 health
+0 reiatsu
+550 health
+550 reiatsu
+1100 health
+1100 reiatsu
+2200 health
+2200 reiatsu
+4400 health
+4400 reiatsu
+6600 health
+6600 reiatsu
+11000 health
+11000 reiatsu
+16500 health
+16500 reiatsu
+22000 health
+22000 reiatsu
+27500 health
+27500 reiatsu

Statistics:

Health per level 50
Reiatsu per level 50
Main Weapon Sword
+ Weapon Damage 125%
+ Reiatsu Damage 100%


Techniques:

Name Level Reiatsu Type
Reiatsu Burn - 90% Support
Reiatsu Rope - 50 Support
Reiatsu Light - 50 Support
Shunpo 10 300 Support
Regeneration 1 5% Support
Hakuda (Take monster aggro) 10 150 Support
Shou 10 80 Target
Punch 30 250 Target
Slash 50 800 Wave
Big Slash 100 1600 Wave
Remove Eye Patch (Push Targets around you and Stun) 100 5000 Special
Final Slash 150 2600 Wave
Final Stand 200 4000 Area
Itami Wanai (Lifesteal from melee) 250 8000 Special
Brutal Strike 350 7000 Target

Transformations:

Look Bonuses
+0 health
+0 reiatsu
+500 health
+500 reiatsu
+1000 health
+1000 reiatsu
+2000 health
+2000 reiatsu
+4000 health
+4000 reiatsu
+6000 health
+6000 reiatsu
+10000 health
+10000 reiatsu
+15000 health
+15000 reiatsu
+20000 health
+20000 reiatsu
+25000 health
+25000 reiatsu

Statistics:

Health per level 40
Reiatsu per level 60
Main Weapon Sword
+ Weapon Damage 100%
+ Reiatsu Damage 100%


Techniques:

Name Level Reiatsu Type
Reiatsu Burn - 90% Support
Reiatsu Rope - 50 Support
Reiatsu Light - 50 Support
Shunpo 10 300 Support
Regeneration 1 5% Support
Reiatsu Barrier (Turn on reiatsu barrier) 10 150 Support
Bala 10 80 Target
Cero 30 250 Target
Void Explosion 50 800 Area
Luz De La Luna (Target + Paralyze) 100 5000 Special
Kyoka Cero 100 1600 Target
Latigo 150 2600 Target
Cero Oscuras 200 4000 Wave
Descorrer In (Teleport target and you to other world) 250 8000 Special
Descorrer Out (Teleport you out from other world) 250 8000 Special
Lanza Del Relampago 350 7000 Target

Transformations:

Look Bonuses
+0 health
+0 reiatsu
+550 health
+550 reiatsu
+1100 health
+1100 reiatsu
+2200 health
+2200 reiatsu
+4400 health
+4400 reiatsu
+6600 health
+6600 reiatsu
+11000 health
+11000 reiatsu
+16500 health
+16500 reiatsu
+22000 health
+22000 reiatsu
+27500 health
+27500 reiatsu

Statistics:

Health per level 50
Reiatsu per level 50
Main Weapon Sword
+ Weapon Damage 125%
+ Reiatsu Damage 100%


Techniques:

Name Level Reiatsu Type
Reiatsu Burn - 90% Support
Reiatsu Rope - 50 Support
Reiatsu Light - 50 Support
Shunpo 10 300 Support
Regeneration 1 5% Support
Hakuda (Take monster aggro) 10 150 Support
Bala 10 80 Target
Cero 30 250 Target
Void Explosion 50 800 Area
Kyoka Cero 100 1600 Target
Neru Shawa (Put reiatsu barrier on target) 100 5000 Special
Neru Shawa Self (Put reiatsu barrier on self) 100 5000 Special
Chokasoku 150 2600 Target
Cero Double 200 4000 Wave
Koni Daeki (Area Stun) 250 8000 Special
Lanzador Verde 350 7000 Target

Transformations:

Look Bonuses
+0 health
+0 reiatsu
+500 health
+500 reiatsu
+1000 health
+1000 reiatsu
+2000 health
+2000 reiatsu
+4000 health
+4000 reiatsu
+6000 health
+6000 reiatsu
+10000 health
+10000 reiatsu
+15000 health
+15000 reiatsu
+20000 health
+20000 reiatsu
+25000 health
+25000 reiatsu

Statistics:

Health per level 40
Reiatsu per level 60
Main Weapon Shun Shun Rikka
+ Weapon Damage 100%
+ Reiatsu Damage 100%


Techniques:

Name Level Reiatsu Type
Reiatsu Burn - 90% Support
Reiatsu Rope - 50 Support
Reiatsu Light - 50 Support
Shunpo 10 300 Support
Regeneration 1 5% Support
Reiatsu Barrier (Turn on reiatsu barrier) 10 150 Support
Shou 10 80 Target
Shun Shun Rikka 30 250 Target
Tsubaki 50 800 Target
Soten Kisshun "Friend Name (Friend Heal) 100 5000 Special
Kyuketsuki no Tsubaki 100 1600 Target
Shiten Koshun 150 2600 Wave
Eria Shiten Koshun 200 4000 Area
Kisshun Defensive (Immortal to Target) 250 8000 Special
Kisshun Defensive Self (Immortal to Yourself) 250 8000 Special
Koten Zanshun 350 7000 Target

Transformations:

Look Bonuses
+0 health
+0 reiatsu
+500 health
+500 reiatsu
+1000 health
+1000 reiatsu
+2000 health
+2000 reiatsu
+4000 health
+4000 reiatsu
+6000 health
+6000 reiatsu
+10000 health
+10000 reiatsu
+15000 health
+15000 reiatsu
+20000 health
+20000 reiatsu
+25000 health
+25000 reiatsu

Statistics:

Health per level 40
Reiatsu per level 60
Main Weapon Reishi Bows
+ Weapon Damage 100%
+ Reiatsu Damage 100%


Techniques:

Name Level Reiatsu Type
Reiatsu Burn - 90% Support
Reiatsu Rope - 50 Support
Reiatsu Light - 50 Support
Shunpo 10 300 Support
Regeneration 1 5% Support
Kojaku Heilig Pfeil 10 80 Target
Haizen 30 250 Target
Gritz 50 800 Target
Reishi Shoot (Stun Target) 100 5000 Special
Licht Regen 100 1600 Target-Area
Sprenger 150 2600 Area
Kyoka Licht Regen 200 4000 Target-Area
Reishi Pulse (Break Reiatsu Barrier) 250 8000 Special
Letzt Stil 350 7000 Target

Transformations:

Look Bonuses
+0 health
+0 reiatsu
+550 health
+550 reiatsu
+1100 health
+1100 reiatsu
+2200 health
+2200 reiatsu
+4400 health
+4400 reiatsu
+6600 health
+6600 reiatsu
+11000 health
+11000 reiatsu
+16500 health
+16500 reiatsu
+22000 health
+22000 reiatsu
+27500 health
+27500 reiatsu

Statistics:

Health per level 50
Reiatsu per level 50
Main Weapon Glove
+ Weapon Damage 125%
+ Reiatsu Damage 100%


Techniques:

Name Level Reiatsu Type
Reiatsu Burn - 90% Support
Reiatsu Rope - 50 Support
Reiatsu Light - 50 Support
Shunpo 10 300 Support
Regeneration 1 5% Support
Hakuda (Take monster aggro) 10 150 Support
Shou 10 80 Target
Punch 30 250 Target
Punch Storm 50 800 Wave
El Diablo (Immortal) 100 5000 Special
Power Punch 100 1600 Target
Grua Tirar 150 2600 Target-Area
Brazo Derecha de Gigante 200 4000 Area
Diablo Punch (Area Destroy Traps) 250 8000 Special
La Muerte 350 7000 Target

Transformations:

Look Bonuses
+0 health
+0 reiatsu
+500 health
+500 reiatsu
+1000 health
+1000 reiatsu
+2000 health
+2000 reiatsu
+4000 health
+4000 reiatsu
+6000 health
+6000 reiatsu
+10000 health
+10000 reiatsu
+15000 health
+15000 reiatsu
+20000 health
+20000 reiatsu
+25000 health
+25000 reiatsu

Statistics:

Health per level 50
Reiatsu per level 50
Main Weapon Sword
+ Weapon Damage 125%
+ Reiatsu Damage 100%


Techniques:

Name Level Reiatsu Type
Reiatsu Burn - 90% Support
Reiatsu Rope - 50 Support
Reiatsu Light - 50 Support
Shunpo 10 300 Support
Regeneration 1 5% Support
Bala 10 80 Target
Cero 30 250 Target
Claw Fury 50 800 Area
Kyoka Cero 100 1600 Target
Sonido (+20 Weapon and Jump to Target) 100 5000 Special
Claw Bite 150 2600 Target-Area
Gran Rey Cero 200 4000 Wave
Desgarron (-35% Absorb/Dodge to Target) 250 8000 Special
Garra de la Pantera 350 7000 Target

Transformations:

Look Bonuses
+0 health
+0 reiatsu
+500 health
+500 reiatsu
+1000 health
+1000 reiatsu
+2000 health
+2000 reiatsu
+3000 health
+3000 reiatsu
+6000 health
+6000 reiatsu
+10000 health
+10000 reiatsu
+15000 health
+15000 reiatsu
+20000 health
+20000 reiatsu
+25000 health
+25000 reiatsu

Statistics:

Health per level 40
Reiatsu per level 60
Main Weapon Sword
Weapon Damage 100%
Reiatsu Damage 100%


Techniques:

Name Level Reiatsu Type
Reiatsu Burn - 90% Support
Reiatsu Rope - 50 Support
Reiatsu Light - 50 Support
Shunpo 10 300 Support
Regeneration 1 5% Support
Reiatsu Barrier (Turn on reiatsu barrier) 10 150 Support
Shou 10 80 Target
Shakkahou 30 250 Target
Soukatsui 50 800 Target
Rikujokoro (Stun Target) 100 5000 Special
Nake Benihime 100 1600 Wave
Chikasumi no Tate 150 2600 Area
Shibari Benihime 200 4000 Area
Kannonbiraki Benihime Aratame (Return Target health
and position after 4 seconds)
250 8000 Special
Tsuppane Benihime 350 7000 Target

Transformations:

You can change Ichigo (250 level transform) into Hichigo
after completing special Hichigo Quest.
Look Bonuses
+0 health
+0 reiatsu
+15000 health
+15000 reiatsu
+20000 health
+20000 reiatsu
+25000 health
+25000 reiatsu

Statistics:

Health per level 40
Reiatsu per level 60
Main Weapon Sword
Weapon Damage 100%
Reiatsu Damage 100%


Techniques:

Name Level Reiatsu Type
Reiatsu Burn - 90% Support
Reiatsu Rope - 50 Support
Reiatsu Light - 50 Support
Shunpo 10 300 Support
Regeneration 1 5% Support
Reiatsu Barrier (Turn on reiatsu barrier) 10 150 Support
Shou 10 80 Target
Getsuga Tensho 30 100 Target
Deddori Datsu 50 250 Wave
Hollofication (+30 Focus and Haste) 100 5000 Special
Kuroi Getsuga 100 800 Target
Kyoka Getsuga Tensho 150 1500 Target
Hollow Getsuga Tensho 200 2000 Wave
Deadly Darts (Strong Targe-Area Damage) 250 8000 Special
Chuku no Bakufu 350 3000 Target

© Road to Shinigami. Date: 12 August 2020 (09:56) Page generated in 0.0041 seconds.